Sách nói Công giáo

[Theo Vết Chân Người] ngày 18-09: Thánh Đaminh Vũ Phan Đức Trạch

September 17, 2021

THÁNH ĐAMINH VŨ PHAN ĐỨC TRẠCH

Linh mục (1793-1840)

THEO VẾT CHÂN NGƯỜI

Ngày 3-9: Thánh Grêgôriô Cả, GH, Tiến sĩ HT (540 - 604)

Ngày 4-9: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763 – 1838)

Ngày 5-9: Thánh Teresa Calcutta nữ tu (1910 – 1997)

Ngày 6-9: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (1796 – 1838)

Ngày 8-9: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Ngày 9-9: Thánh Phêrô Claver Linh Mục (1581 – 1654)

Ngày 13-9: Thánh Gioan Kim Khẩu, GM, Tiến sĩ HT (347 - 407).

Ngày 14-09: Suy Tôn Thánh Giá.

Ngày 15-09: Kinh nhớ 7 sự thương khó Đức Mẹ.

Ngày 16-09: Thánh Cornêliô, GH, tử đạo. (+253)

Ngày 16-09: Thánh Cyrianô GM, tử đạo. (210 - 258)

Ngày 17-09: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu Linh mục (1756-1798)

Ngày 17-09: Thánh Robertô Bellarminô, GM Tiến sĩ HT. (1452 - 1621)

Ngày 18-09: Thánh Đaminh Vũ Phan Đức Trạch Linh mục (1793-1840)

Ngày 19-09: Thánh Gianuariô , GM tử đạo. (Thế kỷ IV)

Ngày 20-09: Thánh Anrê Kim Tegon và các bạn tử đạo

Ngày 21-09: Thánh Francois Jaccard Phan Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1799 – 1838)

Ngày 21-09: Thánh Matthêu, Tông đồ, thánh sử.

Ngày 21-09: Thánh Tôma Trần Văn Thiện Chủng sinh (1820-1838)

Ngày 23-09: Thánh Piô Năm Dấu Linh mục (1887-1968)

Ngày 26-09: Thánh Cosma, Đamianô, tử đạo.

Ngày 27-09: Thánh Vinhsơn PHAOLÔ, Linh Mục (1581 - 1660)

Ngày 28-09: Thánh Venceslaô tử đạo. (907 - 935)

Ngày 29-09: Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel, Raphael.

Ngày 30-09: Thánh Hiêrônimô, linh mục, tiến sĩ HT(340 - 420)

Podbean App

Play this podcast on Podbean App