Sách nói Công giáo
[ĐHV]#39. Thay Lời Kết - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng

[ĐHV]#39. Thay Lời Kết - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng

August 23, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

39 – THAY LỜI KẾT

Tập trước: 38 - CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

Các số khác

Nghe thêm: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

[ĐHV]#38. Con Có Một Tổ Quốc - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

[ĐHV]#38. Con Có Một Tổ Quốc - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

August 10, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

38 - CON CÓ MỘT TỔ QUỐC
Tập trước: 37 - SỐNG HY VỌNG || Chứng Nhân Hy Vọng ||   Tập sau: Thay Lời Kết

 

[ĐHV]#37. Sống Hy Vọng - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

[ĐHV]#37. Sống Hy Vọng - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

August 3, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

37 - SỐNG HY VỌNG
Tập trước: 36 - HY VỌNG || Chứng Nhân Hy Vọng ||   Tập sau: 38 - CON CÓ MỘT TỔ QUỐC

Các số khác

Nghe thêm: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

[ĐHV]#36. Hy Vọng - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

[ĐHV]#36. Hy Vọng - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

July 27, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

36 - HY VỌNG
Tập trước: 35 - MẸ MARIA || Chứng Nhân Hy Vọng ||   Tập sau: 37 - SỐNG HY VỌNG

Các số khác

Nghe thêm: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

[ĐHV]#35. Mẹ Maria - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

[ĐHV]#35. Mẹ Maria - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

July 20, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

35 - MẸ MARIA
Tập trước: 34 - KIỂM ĐIỂM || Chứng Nhân Hy Vọng ||   Tập sau: 36 - HY VỌNG

Các số khác

Nghe thêm: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

[ĐHV]#34. Kiểm điểm - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

[ĐHV]#34. Kiểm điểm - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

July 13, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

34 - KIỂM ĐIỂM
Tập trước: 33 - LÃNH ĐẠO || Chứng Nhân Hy Vọng ||   Tập sau: 35 - MẸ MARIA

Các số khác

Nghe thêm: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

 

[ĐHV]#33. Lãnh đạo - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

[ĐHV]#33. Lãnh đạo - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

July 6, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

33 - LÃNH ĐẠO
Tập trước: 32 - VIỆC TẦM THƯỜNG || Chứng Nhân Hy Vọng ||   Tập sau: 34 - KIỂM ĐIỂM

 

Các số khác

Nghe thêm: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

[ĐHV]#32. Việc tầm thường - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

[ĐHV]#32. Việc tầm thường - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

June 29, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

32 - VIỆC TẦM THƯỜNG
Tập trước: 31 - BÁC ÁI || Chứng Nhân Hy Vọng ||   Tập sau: 33 - LÃNH ĐẠO

Các số khác

Nghe thêm: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

[ĐHV]#31. Bác ái - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

[ĐHV]#31. Bác ái - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

June 22, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

31 - BÁC ÁI
Tập trước: 30 - ĐỨA CON HẠNH PHÚC || Chứng Nhân Hy Vọng ||   Tập sau: 32 - VIỆC TẦM THƯỜNG

Các số khác

Nghe thêm: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

[ĐHV]#30. Đứa Con Hạnh Phúc - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

[ĐHV]#30. Đứa Con Hạnh Phúc - Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

June 15, 2021

NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

30 - ĐỨA CON HẠNH PHÚC
Tập trước: 29 - GIAN KHỔ || Chứng Nhân Hy Vọng ||   Tập sau: 31 - BÁC ÁI

 

Nghe thêm: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

Podbean App

Play this podcast on Podbean App