Sách nói Công giáo
[Chú Giải Tin Mừng]#Noel Quesson - Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên B - Lc 9: 46 - 50

[Chú Giải Tin Mừng]#Noel Quesson - Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên B - Lc 9: 46 - 50

September 27, 2021

Noel Quesson - Chú Giải Tin Mừng

THỨ HAI TUẦN XXVI - THƯỜNG NIÊN B

Lc 9: 46 - 50

Trong bản dịch của Luca, mọi việc được diễn biến cách tế nhị. Khiến ta tưởng tượng các môn đệ như đang trầm tư bên trong về những giấc mộng vinh hoa, đang vui hưởng những thành công sắp tới trong sâu thẳm tâm hồn… Và Đức Giêsu đoán biết tư tưởng họ và lột trần chúng.

Người liền dắt một em nhỏ đến, đặt nó bên cạnh mình và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.

Chỗ danh dự, "cạnh mình", Đức Giêsu dành cho kẻ bé nhỏ nhất. Ai muốn làm lớn nhất... họ phải phục vụ những kẻ nhỏ bé nhất, họ phải mất giờ "tiếp đón" những kẻ nghèo nhất. Tôi có thể dừng lại lâu hơn để chiêm ngưỡng hình tượng: Đức Giêsu đứng với một "em nhỏ cạnh Người".

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên Năm B - Lc 9: 51 - 56

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên Năm B - Lc 9: 51 - 56

September 27, 2021

PHÚT CẦU NGUYỆN

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên Năm B

NGÀY 28/9/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,51-56)

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

[Theo Vết Chân Người] ngày 28-09: Thánh Venceslaô

[Theo Vết Chân Người] ngày 28-09: Thánh Venceslaô

September 27, 2021

THÁNH VENCESLAÔ
Tử Đạo (907 - 935)

THEO VẾT CHÂN NGƯỜI

Ngày 3-9: Thánh Grêgôriô Cả, GH, Tiến sĩ HT (540 - 604)

Ngày 4-9: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763 – 1838)

Ngày 5-9: Thánh Teresa Calcutta nữ tu (1910 – 1997)

Ngày 6-9: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (1796 – 1838)

Ngày 8-9: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Ngày 9-9: Thánh Phêrô Claver Linh Mục (1581 – 1654)

Ngày 13-9: Thánh Gioan Kim Khẩu, GM, Tiến sĩ HT (347 - 407).

Ngày 14-09: Suy Tôn Thánh Giá.

Ngày 15-09: Kinh nhớ 7 sự thương khó Đức Mẹ.

Ngày 16-09: Thánh Cornêliô, GH, tử đạo. (+253)

Ngày 16-09: Thánh Cyrianô GM, tử đạo. (210 - 258)

Ngày 17-09: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu Linh mục (1756-1798)

Ngày 17-09: Thánh Robertô Bellarminô, GM Tiến sĩ HT. (1452 - 1621)

Ngày 18-09: Thánh Đaminh Vũ Phan Đức Trạch Linh mục (1793-1840)

Ngày 19-09: Thánh Gianuariô , GM tử đạo. (Thế kỷ IV)

Ngày 20-09: Thánh Anrê Kim Tegon và các bạn tử đạo

Ngày 20-09: Thánh Jean Charles Corney Tân Linh mục (1809-1837)

Ngày 21-09: Thánh Francois Jaccard Phan Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1799 – 1838)

Ngày 21-09: Thánh Matthêu, Tông đồ, thánh sử.

Ngày 21-09: Thánh Tôma Trần Văn Thiện Chủng sinh (1820-1838)

Ngày 23-09: Thánh Piô Năm Dấu Linh mục (1887-1968)

Ngày 26-09: Thánh Cosma, Đamianô, tử đạo.

Ngày 27-09: Thánh Vinhsơn PHAOLÔ, Linh Mục (1581 - 1660)

Ngày 28-09: Thánh Venceslaô tử đạo. (907 - 935)

Ngày 29-09: Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel, Raphael.

Ngày 30-09: Thánh Hiêrônimô, linh mục, tiến sĩ HT(340 - 420)

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên Năm B - Lc 9: 46 - 50

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên Năm B - Lc 9: 46 - 50

September 26, 2021

PHÚT CẦU NGUYỆN

Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên Năm B

NGÀY 27/9/2021

THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ, LỄ NHỚ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9,46-50)

46 Một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”.49 Ông Gio-an lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy”.50 Đức Giê-su bảo ông: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!”

[Theo Vết Chân Người] ngày 27-09: Thánh Vinhsơn Phaolô

[Theo Vết Chân Người] ngày 27-09: Thánh Vinhsơn Phaolô

September 26, 2021

THÁNH VINHSƠN PHAOLÔ
Linh Mục (1581 - 1660)

THEO VẾT CHÂN NGƯỜI

Ngày 3-9: Thánh Grêgôriô Cả, GH, Tiến sĩ HT (540 - 604)

Ngày 4-9: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763 – 1838)

Ngày 5-9: Thánh Teresa Calcutta nữ tu (1910 – 1997)

Ngày 6-9: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (1796 – 1838)

Ngày 8-9: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Ngày 9-9: Thánh Phêrô Claver Linh Mục (1581 – 1654)

Ngày 13-9: Thánh Gioan Kim Khẩu, GM, Tiến sĩ HT (347 - 407).

Ngày 14-09: Suy Tôn Thánh Giá.

Ngày 15-09: Kinh nhớ 7 sự thương khó Đức Mẹ.

Ngày 16-09: Thánh Cornêliô, GH, tử đạo. (+253)

Ngày 16-09: Thánh Cyrianô GM, tử đạo. (210 - 258)

Ngày 17-09: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu Linh mục (1756-1798)

Ngày 17-09: Thánh Robertô Bellarminô, GM Tiến sĩ HT. (1452 - 1621)

Ngày 18-09: Thánh Đaminh Vũ Phan Đức Trạch Linh mục (1793-1840)

Ngày 19-09: Thánh Gianuariô , GM tử đạo. (Thế kỷ IV)

Ngày 20-09: Thánh Anrê Kim Tegon và các bạn tử đạo

Ngày 20-09: Thánh Jean Charles Corney Tân Linh mục (1809-1837)

Ngày 21-09: Thánh Francois Jaccard Phan Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1799 – 1838)

Ngày 21-09: Thánh Matthêu, Tông đồ, thánh sử.

Ngày 21-09: Thánh Tôma Trần Văn Thiện Chủng sinh (1820-1838)

Ngày 23-09: Thánh Piô Năm Dấu Linh mục (1887-1968)

Ngày 26-09: Thánh Cosma, Đamianô, tử đạo.

Ngày 27-09: Thánh Vinhsơn PHAOLÔ, Linh Mục (1581 - 1660)

Ngày 28-09: Thánh Venceslaô tử đạo. (907 - 935)

Ngày 29-09: Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel, Raphael.

Ngày 30-09: Thánh Hiêrônimô, linh mục, tiến sĩ HT(340 - 420)

[Theo Vết Chân Người] ngày 26-09: Thánh Cosma, Đamianô

[Theo Vết Chân Người] ngày 26-09: Thánh Cosma, Đamianô

September 25, 2021

THÁNH COSMA, ĐAMIANÔ

tử đạo

THEO VẾT CHÂN NGƯỜI

Ngày 3-9: Thánh Grêgôriô Cả, GH, Tiến sĩ HT (540 - 604)

Ngày 4-9: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763 – 1838)

Ngày 5-9: Thánh Teresa Calcutta nữ tu (1910 – 1997)

Ngày 6-9: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (1796 – 1838)

Ngày 8-9: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Ngày 9-9: Thánh Phêrô Claver Linh Mục (1581 – 1654)

Ngày 13-9: Thánh Gioan Kim Khẩu, GM, Tiến sĩ HT (347 - 407).

Ngày 14-09: Suy Tôn Thánh Giá.

Ngày 15-09: Kinh nhớ 7 sự thương khó Đức Mẹ.

Ngày 16-09: Thánh Cornêliô, GH, tử đạo. (+253)

Ngày 16-09: Thánh Cyrianô GM, tử đạo. (210 - 258)

Ngày 17-09: Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu Linh mục (1756-1798)

Ngày 17-09: Thánh Robertô Bellarminô, GM Tiến sĩ HT. (1452 - 1621)

Ngày 18-09: Thánh Đaminh Vũ Phan Đức Trạch Linh mục (1793-1840)

Ngày 19-09: Thánh Gianuariô , GM tử đạo. (Thế kỷ IV)

Ngày 20-09: Thánh Anrê Kim Tegon và các bạn tử đạo

Ngày 20-09: Thánh Jean Charles Corney Tân Linh mục (1809-1837)

Ngày 21-09: Thánh Francois Jaccard Phan Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1799 – 1838)

Ngày 21-09: Thánh Matthêu, Tông đồ, thánh sử.

Ngày 21-09: Thánh Tôma Trần Văn Thiện Chủng sinh (1820-1838)

Ngày 23-09: Thánh Piô Năm Dấu Linh mục (1887-1968)

Ngày 26-09: Thánh Cosma, Đamianô, tử đạo.

Ngày 27-09: Thánh Vinhsơn PHAOLÔ, Linh Mục (1581 - 1660)

Ngày 28-09: Thánh Venceslaô tử đạo. (907 - 935)

Ngày 29-09: Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabriel, Raphael.

Ngày 30-09: Thánh Hiêrônimô, linh mục, tiến sĩ HT(340 - 420)

[Phút Cầu Nguyện] Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B - Mc 9: 38-43.45. 47-48

[Phút Cầu Nguyện] Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B - Mc 9: 38-43.45. 47-48

September 25, 2021

PHÚT CẦU NGUYỆN

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

NGÀY 26/9/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (9,38-43.45. 47-48)

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”.39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 [ ]47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

SỐNG không mục tiêu là THẤT BẠI - #10 Hướng tới mục tiêu – Hạnh phúc trong tầm tay

SỐNG không mục tiêu là THẤT BẠI - #10 Hướng tới mục tiêu – Hạnh phúc trong tầm tay

September 24, 2021

“Thất bại là thành công đến chậm”. Khi bạn đề ra mục tiêu, bạn cũng cần nhớ là trên hành tinh này không có gì là tuyệt đối, là hoàn hảo, cũng như không có điều gì đạt được mà không phải trả giá. Cái giá đó có thể là thất bại. Lá cây không rụng thì cây không thể lớn và cao lên. Đời con người cũng thế

#10 Hướng tới mục tiêu – Hạnh phúc trong tầm tay

Tác giả: Tiến sĩ tư vấn tâm lý – Trần Thị Giồng. CND

Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường

Xem thêm các phần khác của Sách Hạnh phúc trong tầm tay: https://bitly.com.vn/vzocu9

Sách nói Công giáo giới thiệu đến Quý độc giả Audio sách hay: Audio Book “Hạnh phúc trong tầm tay” là một tác phẩm của Tiến sĩ tư vấn tâm lý – Trần Thị Giồng. CND, được Kênh Podcast Sách nói của truyền thông Giáo phận Phú Cường truyền tải dưới hình thức audio và video. Những Audio book Sách hay này sẽ giúp Quý độc giả tiếp cận gần hơn và dễ hơn với những Audio sách hay: Văn kiện Hội Thánh, Kinh Thánh, Giáo Lý, Giáo luật, Sách đạo đức, sách làm người, Lời hay ý đẹp ..... Để nghe những Audio Sách hay và theo dõi những video của Sách nói Công giáo, xin Quý độc giả cùng Like và Subscribe tại đây:

Website Sách hay: https://www.sachnoiconggiao.com

Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/

Youtube sách hay: https://www.youtube.com/c/SachNoiCongGiao-SachHay

Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.

#SáchNóiCôngGiáo #TrầnThịGiồng #HạnhPhúcTrongTầmTay #SachNoi #AudioSachHay #TủSáchNói #HạnhPhúc #GiâyPhútHiệnTại #ThấtBạiLàMẹThànhCông #ThànhCông #MụcTiêu #SáchDạyThànhCông

Xem thêm các số trước tại đây:

Số - 01: Mong ước hạnh phúc

Số - 02: Hạnh phúc không xa

Số - 03: hạnh phúc là một chọn lựa

Số - 04: Bắt đầu lại

Số - 05: Yêu chính mình

Số - 06: Hình ảnh về bản thân định hướng cho đời mình

Số - 07: Chủ động thay đổi

Số - 08: Sức khoẻ thể chất và tinh thần

Số - 09: Sống giây phút hiện tại

HIỂU TỪ NGỮ: Thiên thần, Bí tích, Linh hồn … - #11 Giải thích một số từ ngữ trong đạo Công giáo
Thiên đàng, Luyện ngục, Hoả ngục - #10 Chân Trời Hy Vọng – Đạo yêu thương
Podbean App

Play this podcast on Podbean App